ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมุนไพรไทย

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมุนไพรไทย

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมุนไพรไทย

             “สูงสุดมักสู่สามัญ" เช่นเดียวกับ "จากวิทยาศาสตร์มักกลับคืน สู่ธรรมชาติ" โดยเฉพาะสิงต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกาย หลายคนหันกลับมาให้ความสนใจกับอาหารการกินและยารักษาโรคที่มาจาก ธรรมชาติ ซึ่งไม่ทำให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย อีกทั้งยังเกิดประโยชน์ และราคาไม่แพงอีกด้วย โดยเฉพาะ
สมุนไพรไทยที่ปัจจุบันเป็นยาที่มาแรงแซงยาที่ผลิตจากกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์ทั้งหลาย
             
สมุนไพร (Chedicinal Plant หรือ Herb) กำเนิดจากธรรมชาติ และมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์ โดยเฉพาะทางด้านสุขภาพ ทั้งในส่วนของการส่งเสริมสุขภาพและการรักษาโรค
            ความหมายของยาสมุนไพร ในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ได้ระบุว่า
         
  "ยาสมุนไพร หมายความว่า ยาที่ได้จากพฤกษชาติ สัตว์ หรือแร่ธาตุ ซึ่งมิได้ผสมปรุง หรือแปร สภาพ
            สมุนไพรเป็นเทคโนโลยีพื้นบ้านสำคัญของไทยที่สืบต่อกันมายาวนานซึ่งนำมาใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพของคนไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
            สมุนไพรสำหรับงานสาธารณสุขมูลฐานส่วนใหญ่นั้น เป็นพืช สมุนไพรที่มีองค์ประกอบสำคัญ 5 ส่วน คือ ราก ลำต้น ใบ ดอก และผล ส่วนต่างๆ ของพืชเหล่านี้จะมีรูปร่างลักษณะ โครงสร้างและบทบาทต่อพืชที่แตกต่างกัน
            การนำสมุนไพรมาใช้เป็นยา ต้องคำนึงถึงธรรมชาติของสมุนไพรแต่ละชนิด สายพันธุ์สมุนไพร สภาวะแวดล้อมในการปลูก ฤดูกาลและ ช่วงเวลาที่เก็บสมุนไพรด้วย เพราะเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนด คุณภาพของสมุนไพร
             ส่วนยาจากสมุนไพรนั้นมี 2 ลักษณะ คือ ยาสมุนไพร และยาตำรับหรือยาสำเร็จรูป ยาสมุนไพร นั้นอาจเป็นสมุนไพรไม่แปรสภาพ หรืออาจผ่านการบดหยาบบรรจุของก็ได้ ผู้ผลิตยาสมุนไพรจะต้องขอ อนุญาตผลิต แต่ไม่ต้องขึ้นทะเบียนตำรับยา และจะต้องแลดงสรรพคุณยาบนฉลากได้ตามที่กำหนด โดย จะต้องได้รับอนุญาตให้แสดงสรรพคุณบนฉลากและโฆษณาเสียก่อน
             นอกจากสมุนไพรจะถูกใช้เป็นยาแล้ว ยังมีการนำสมุนไพร มาแปรรูปเป็นอาหารต่างๆ ได้แก่ อาหารสมุนไพร เครื่องดื่มสมุนไพร เครื่องดื่มผงสำเร็จรูป และแยม เป็นต้น อีกทั้งสมุนไพรยังสามารถนำมา ผลิตเป็นนลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพอื่นๆ ได้ เช่น ยาสระผมสมุนไพร สบู่สมุนไพร และอื่นๆอีกมากมาย

COPYRIGHT©2021 SIAMPILL ALL RIGHTS RESERVED.