แพทย์ทางเลือกคืออะไร ชุบชีวิตได้อย่างไร

แพทย์ทางเลือกคืออะไร ชุบชีวิตได้อย่างไร

แพทย์ทางเลือกคืออะไร ชุบชีวิตได้อย่างไร

         คำาว่า “ทางเลือก” เมื่อเปรียบเทียบความหมายกับคำาว่า“ทางหลัก” จะเข้าใจได้อย่างง่ายๆ ว่าเป็นอีกทางหนึ่งที่นำามาเป็นตัวเลือก หรืออีกแนวทางหนึ่งที่มีผลต่อการตัดสินใจ ในเมื่อ “ทางหลัก”
คือทางที่คนส่วนใหญ่ใช้กัน “ทางเลือก” จึงเป็นทางใหม่ที่เป็นตัวที่จะเลือกใช้ แต่หากทางใหม่นั้นมีคนยอมรับและใช้กันมาก ก็จะกลายเป็นทางหลักไปอีกเช่นกัน
         การแพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine) คือการรักษาพยาบาลอีกรูปแบบหนึ่ง แตกต่างไปจากการแพทย์แผนปัจจุบัน(Conventional Medicine) ซึ่งผู้ที่ให้การรักษาจะต้องสำาเร็จการศึกษา
วิชาชีพแพทย์ และได้รับใบประกอบโรคศิลปะเป็นแพทย์ทั่วไป หรือแพทย์เฉพาะทาง
         ส่วนแพทย์ทางเลือก เป็นวิทยาการที่ผสมผสานให้ใกล้เคียงกับการดำารงชีวิตของมนุษย์ มิใช่การแพทย์ที่ให้การรักษาโดยใช้ยาแผนปัจจุบัน
        สำาหรับการแพทย์ทางเลือกนั้น ผู้ให้การรักษาไม่จำาเป็นต้องจบวุฒิทางการแพทย์แผนปัจจุบัน แต่ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรม และได้รับการฝึกฝนจนเป็นที่ชำานาญในแต่ละสาขา เช่น การใช้มือและนิ้วมือ
ในการกดจุดตำาแหน่งที่สำาคัญของร่างกาย เพื่อให้เกิดพลังชีวิตในการรักษาพยาบาล
         แพทย์ทางเลือกอาจมีแนวทางที่หลากหลาย ซึ่ง วนใหญ่ก็มักจะเป็นวิธีการที่มีมาแล้วตั้งแต่สมัยโบราณ และได้รับการพัฒนาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน การแพทย์ทางเลือกที่ได้รับความนิยมกันอย่างกว้างขวาง
ในปัจจุบันอย่าง เช่น การใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ คือ เข็ม ฝังลงในตำาแหน่งต่างๆ ของร่างกายเพื่อให้เกิดพลังไหลเวียนทั่วร่างกาย
         การบำาบัดรักษาด้วยน้ำามันหอมระเหย ซึ่งได้จากพืชเพื่อให้เกิดความผ่อนคลาย จะเป็นวิธีการรักษาที่ใช้ร่วมกับวิธีอื่นๆ เช่น การนวด การบำาบัดเพื่อให้เกิดการผ่อนคลาย โดยเฉพาะบนกล้ามเนื้อและ
กระดูก ด้วยวิธีการฝึกให้มีการเคลื่อนไหวของร่างกายที่เหมาะสม เช่นการนวด (Massage), จี้กง (Guigong), และ ไทเก๊ก (Tai Chi)
         การบำาบัดโดยอาศัยหลักการที่ร่างกายสามารถบำาบัดตนเองและทำาให้เกิดความสมดุล ซึ่งระบบประสาทของร่างกายจะเป็นตัวควบคุมการบำาบัด ด้วยวิธีนี้จะใช้มือบีบนวดบริเวณกระดูกสันหลัง ข้อ
ต่างๆ และกล้ามเนื้อ เพื่อให้ระบบกล้ามเนื้อ ประสาท และกระดูกทำางานได้อย่างราบรื่น
         การบำาบัดโดยวิธีแพทย์ทางเลือกอาจมีหลากหลาย ซึ่งรวมไปถึงการบำาบัดด้วยการใช้พืชสมุนไพร ทั้งในรูปแบบธรรมชาติและสารสกัดยาชนิดต่างๆ เช่น เม็ด แคปซูล ขี้ผึ้ง หรือครีม
         การบำาบัดด้วยน้ำาหรือที่เรียกกันว่าธาราบำาบัด โดยใช้น้ำาแข็งของเหลว และไอน้ำา เพื่อบรรเทาอาการต่างๆ ของการติดเชื้อ อาการปวดเรื้อรัง และเฉียบพลัน ปัญหาการไหลเวียนของโลหิตและอื่นๆ การ
รักษาจะหมายรวมถึงการห่อหุ้ม การใช้สเปรย์ การสวนล้าง การอบไอน้ำาและซาวน่า รวมถึงการใช้ทั้งความร้อนและความเย็น
         การบำาบัดด้วยหลายๆ วิธี ที่เชื่อมโยงระหว่างจิตใจและร่างกายซึ่งมีอิทธิพลต่อระบบฮอร์โมน ประสาทและภูมิคุ้มกัน เช่น การสะกดจิตการฝึกสมาธิ โยคะ ฯลฯ ตลอดจนการบำาบัดด้วยโภชนาการ หรือ
อาหาร เป็นการควบคุมชนิดของอาหารที่รับประทานตามโรคที่เป็นอยู่ควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก เพื่อให้ร่างกายสามารถทำาตนได้ปกติ ขจัดความเจ็บป่วยและทำาให้มีสุขภาพดี
         วิธีการต่างๆ เหล่านี้ ผู้ทำาการรักษาจะต้องสำาเร็จวิชาชีพแพทย์และได้รับการฝึกฝนต่อในสาขานี้ ซึ่งจะนับได้ว่าเป็นการแพทย์แผนปัจจุบัน



 

COPYRIGHT©2021 SIAMPILL ALL RIGHTS RESERVED.